Học bổng toàn phần GHC 2019 hiện đang mở và được tài trợ bởi tổ chức AnitaB. Học bổng dành cho những ứng viên đăng ký chương trình cấp bằng được công nhận tại một trường cao đẳng, đại học hoặc trung học phổ thông tại thời điểm đăng ký và giảng viên giảng dạy tại chương trình được cấp bằng đại học hặc cao đẳng tại thời điểm diễn ra hội nghị.

Hằng năm, sinh viên trên toàn cầu tham dự GHC để bắt đầu và phát triển sự nghiệp của họ tiến triển xa hơn. Học bổng GHC tài trợ cho các ứng viên là sinh viên đại học, sinh viên tốt nghiệp và giảng viên tham dự lễ kỷ niệm 3 ngày của họ. Các học giả tham gia GHC nhằm tiếp cận các hội thảo nghề nghiệp và học thuật, các cơ hội kết nối và những kỷ niệm sẽ tồn tại suốt cuộc đời.

Lễ kỷ niệm Grace Hopper là tập hợp lớn nhất thế giới của các nhà công nghệ nữ. Nó được sản xuất bởi Anita.org và trình bày với sư hợp tác của ACM. GHC 19 vào tháng 10. 2-4 tại Orlando,FL

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Học bổng mở cho sinh viên đại học, sinh đã tốt nghiệp và giảng viên.
 • Ngành học: Học bổng được trao đối với các lĩnh vực không giới hạn như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính hoặc một các ngành liên quan đến kỹ thuật như kỹ thuật điện, tương tác giữa con người và máy tính, toán học, vật lý hoặc quản lý hệ thống thông tin.
 • Giá trị học bổng: Học bổng dành cho sinh viên và giảng viên bao gồm:
 • Đăng ký cá nhân cho Lễ kỷ niệm ba ngày.
 • Thông tin nhà nghỉ ( được sắp xếp bởi AnitaB.org). Các ứng viên là sinh viên sẽ được sắp xếp một bạn cùng phòng. Các ứng viên là giảng viên sẽ được sắp xếp một phòng riêng.
 • Vé máy bay được đặt và trả bởi hang tư vấn du lịch AnitaB.org
 • Trợ cấp du lịch (nếu được sử dụng một cách khéo léo, khoản trợ cấp dự kiến sẽ trang trải chi phí vận chuyển đến và đi từ sân bay, phí hành lý, bữa ăn và các sự cố du lịch khác).
 • Chúng tôi sẽ cấp trợ cấp khi ứng viên có huy hiệu của GHC. Các ứng viên trả trước cho các bữa ăn trong ngày du lịch và taxi / xe đưa đón đến địa điểm GHC.
 • Các học bổng bao gồm phí đăng ký, du lịch, khách sạn và chi phí bữa ăn.
 • Số lượng học bổng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Mỹ

Yêu cầu:

Eligibility for the Scholarship:

Điều kiện học bổng:

To be eligible, the applicants must be following all the given criteria:

Để đủ điều kiện, các ứng viên phải tuân theo các tiêu chí sau:

Eligible Countries: Scholarships are available to students from all around the world.

Điều kiện quốc gia: Học bổng dành cho tất cả các ứng viên trên toàn thế giới.

 

 • Student Eligibility
 • Điều kiện cho học bổng sinh viên
 • You must be a full-time student enrolled in an accredited degree program at a college, university, or high school at the time of applying.
 • Ứng viên phải đăng ký chương trình toàn thời gian đối trình độ được công nhận tại một trường cao đẳng, đại học hoặc trường trung học phổ thông tại thời điểm đăng ký.
 • You must be a full-time student enrolled in an accredited degree program at a college or university at the time of the Celebration (October 2019). Those graduating prior to the Celebration are not eligible unless accepted to another related degree program (such as an M.S. or Ph.D. program).
 • Ứng viên phải là một ứng viên toàn thời gian tại chương trình đối với trình độ được công nhận tại một trường cao đẳng, đại học tại thời điểm lễ tham dự ( tháng 10 2019). Những người tốt nghiệp trước Lễ kỷ niệm không đủ điều kiện trừ khi được chấp nhận vào một chương trình cấp bằng liên quan khác (chẳng hạn như chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.).
 • Show satisfactory progress toward a degree such as, but not limited to, computer science, computer engineering, or a related technical discipline such as electrical engineering, human-computer interaction, math, physics, or management information systems.
 • Hiện thị quá trình tiến triển tới trình độ không giới hạn như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính hoặc liên quan đến một chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điện, tương tác giữa người và máy tính, toán học, vật lý hoặc hệ thống thông tin quản lý
 • Be able to demonstrate an interest in computing.
 • Có niềm đam mê với máy tính
 • You cannot have been an AnitaB.org-GHC Scholarship recipient in 2018.
 • ứng viên không thế nhận học bổng AnitaB.org-GHC năm 2018
 • You must be at least 18 years of age by October 2, 2019.
 • Ứng viên phải đạt ít nhất 18 tuổi vào ngày 2/10/2019
 • You cannot accept more than one scholarship to attend GHC.
 • Ứng viên không được nhận nhiều hơn một học bổng GHC
 • If you receive a scholarship and do not notify AnitaB.org that you cannot attend prior to the Celebration, you will not be eligible in future years as this takes a scholarship away from another student that could have attended.
 • Nếu ứng viên nhận một học bổng và không thông báo với tổ chức AnitaB rằng ứng viên không thể tham gia lễ kỷ niệm, ứng viên sẽ không đủ điều kiện trong những năm tới vì điều này sẽ lấy học bổng từ một sinh viên khác có thể đã tham dự.
 • What are we looking for in a student scholar?
 • Các ứng viên tìm kiếm điều gì từ học bổng sinh viên?
 • Student scholars are active in their community, including being involved with campus computing/STEM clubs and working toward the advancement of women in computing.
  • Học bổng sinh viên là một hoạt động trong cộng đồng của họ, bao gồm việc tham gia vào các câu lạc bộ điện toán / STEM của trường và làm việc vì sự tiến bộ của nữ giới trong điện toán.
 • Student scholars have an understanding of how attending GHC will have an impact on them and any messages or key learnings they take back to share at their schools.
  • Học bổng sinh viên có hiểu biết về cách tham dự GHC sẽ có tác động như thế nào đối với họ và bất kỳ thông điệp hoặc kiến thức chính nào họ lấy lại để chia sẻ tại trường của họ.
 • Faculty Eligibility
 • Điều kiện của giảng viên
 • You must be teaching at an accredited college or university at the time of the conference. We do not award scholarships to High School teachers, as the conference does not provide programming for K-12.
 • Ứng viên phải được dạy tại một trường đại học và cao đẳng được công nhận tại thời điểm diễn ra hội nghị. Chúng tôi không trao học bổng cho giáo viên trung học phổ thông, khi hội nghị không cung cấp chương trình cho K -12.
 • You must teach in a degree program such as, but not limited to, computer science, computer engineering, or a related technical discipline such as electrical engineering, human-computer interaction, math, physics, or management information systems.
  • Ứng viên phải dạy trong một lĩnh vực cấp bằng, không giwois hjan như là khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính hoặc một chuyên ngành kỹ thuật liên quan như kỹ thuật điện, tương tác giữa người với máy tính, toán học, vật lý hoặc hệ thống thông tin quản lý.
 • If you receive a scholarship and do not notify AnitaB.org that you cannot attend prior to the Celebration, you will not be eligible in future years as this takes a scholarship away from another faculty that could have attended.
 • Nếu ứng viên nhận một học bổng và không thông báo với tổ chức AnitaB rằng ứng viên không thể tham gia lễ kỷ niệm, ứng viên sẽ không đủ điều kiện trong những năm tới vì điều này sẽ lấy học bổng từ một sinh viên khác có thể đã tham dự.
 • What are they looking for in a faculty scholar?
 • Các ứng viên tìm kiếm điều gì cho học bổng giảng viên?
 • Faculty scholars mentor female students.
 • Ứng viên ứng tuyển học bổng giảng viên chỉ dẫn những sinh viên nữ
 • Scholars are active in the computing community, providing support to computing clubs and/or organizations.
 • Các ứng viên hoạt động trong cộng đồng máy tính, cung cấp hỗ trợ cho các câu lạc bộ máy tính/ các tổ chức
 • GHC will have an impact on the scholar and the message the scholar takes back to her or his school and community.
 • GHC sẽ tác động đến ứng viên và thông điệp mà ứng viên đưa lại cho trường học và cộng đồng của mình.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 6/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển: Để ứng tuyển học bổng, các ứng viên cần phải nộp đơn ứng tuyển trực tuyến thông qua đường link cho sẵn dưới đây:

https://ssl.linklings.net/conferences/ghc-scholarships/

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: