Torrens-Uni-min

Torrens University (Đại học Torrens) hiện đang có các suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế vào năm 2018 - Đây là một học bổng tài năng (học bổng dành cho sinh viên có năng lực và thành tích học tập xuất sắc).

Torrens-Un

Bậc học: Đại học và Sau Đại học.

Ngành học: Kinh doanh.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: 25% học phí.

Số lượng học bổng: 150.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

  • Sinh viên đại học phải trình bày điểm trung bình chứng chỉ ở bậc trung học và có điểm IELTS 6.5 hoặc tương tự.
  • Sinh viên sau đại học phải trình bày điểm trung bình chứng chỉ ở các bậc thấp hơn và có điểm IELTS 7.0 hoặc tương tự.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Trong năm 2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn trên và muốn nộp đơn xin một trong 150 suất học bổng tài năng về kinh doanh cũng được yêu cầu cung cấp một thư động lực nói về:

  • Tại sao họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được học bổng.
  • Tại sao họ muốn theo học tại Đại học Torrens, Úc.

Xem thêm thông tin:

Vui lòng liên hệ với các đại lý giáo dục của Đại học Torrens hoặc consult.vn@laureate.edu.au hoặc chuong.nguyen@laureate.net để biết thêm thông tin.

Nhân tin học bổng qua Email: