Torrens-Uni-min

Torrens University (Đại học Torrens) hiện đang có một suất học bổng mới dành cho những sinh viên bắt đầu khóa nghiên cứu sau đại học (Higher Degree by Research - HRD).

torrens

Bậc học: Sau Đại học.

Ngành học: Thạc sĩ Triết học (MPHIL) hoặc Tiến sĩ Triết học (DPHIL).

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Có 4 loại trợ cấp học phí: 5%, 10%, 15% và 20%.

Số lượng học bổng: Tổng cộng có 8 suất học bổng, mỗi loại trợ cấp có 2 suất.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Ứng viên phải nhận được sự đồng ý của Giám đốc Nghiên cứu - Mavourneen Casey để đăng ký cho học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Trong năm 2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn trên và muốn đăng ký cho học bổng này được yêu cầu cung cấp một thư động lực nói về:

  • Tại sao họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được học bổng.
  • Tại sao họ muốn theo học tại Đại học Torrens, Úc.

Xem thêm thông tin:

Vui lòng liên hệ với các cơ quan giáo dục của Đại học Torrens hoặc consult.vn@laureate.edu.au hoặc chuong.nguyen@laureate.net để biết thêm thông tin.

Nhân tin học bổng qua Email: