facebook-usi-photo

Học bổng được hỗ trợ bởi Đại học Nam Indiana với số lượng hạn chế dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Trường khuyến khích sinh viên quốc tế nộp đơn càng sớm càng tốt và trước học kỳ mà ứng viên dự định theo học. Học bổng bao gồm một số bậc học được hỗ trợ.

Để nộp đơn Cơ hội Học bổng Sinh viên Quốc tế tại Đại học Nam Indiana (USI), ứng viên phải đăng ký nhập học và được nhận vào Đại học Nam Indiana trước khi hoàn thành đơn xin học bổng.

Đại học Nam Indiana (USI) đã đào tạo hơn 11.000 tín chỉ kép, sinh viên đại học và sau đại học trong hơn 130 lĩnh vực nghiên cứu. USI cung cấp hơn 70 chuyên ngành đại học, 13 chương trình thạc sĩ và hai chương trình tiến sĩ.

Bậc học : Nhiều bậc học.

Giá trị học bổng: Trị giá $ 500 - $ 3.000 mỗi năm, giá trị học bổng nhà lãnh đạo toàn cầu hỗ trợ là $ 10,656 mỗi năm học, giá trị học bổng Đại sứ toàn cầu cho Không có sẵn tại thời điểm này và giá trị học bổng đối vói những ứng viên đậu thành công học bổng của chương trình tiếng Anh chuyên sâu là $ 500.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Nhiều học bổng có sẵn.

Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện ứng viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu sau:

Trước tiên sinh viên phải nộp đơn xin nhập học và được chấp nhận vào USI.

Hoàn thành đơn xin học bổng sinh viên quốc tế trước hạn chót.

Có giấy tờ chứng minh điểm trung bình tích lũy tối thiểu từ 3,25 trở lên theo thang điểm 4.

Có hoặc có kế hoạch để có một thị thực không di dân (nghĩa là thị thực sinh viên F-1 hoặc J-1).

Ưu tiên cho sinh viên năm nhất (một sinh viên lần đầu tiên không theo học bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào sau khi học trung học ngoại trừ việc học tiếng Anh). Có thể bắt đầu vào Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu trước, nhưng phải hoàn thành đơn xin Học bổng Sinh viên Quốc tế với đơn đăng ký / chấp nhận ban đầu cho USI.

Yêu cầu đầu vào: Đơn xin học bổng sinh viên quốc tế bao gồm bốn thành phần: đơn đăng ký, hai mẫu thư giới thiệu với thư giới thiệu hoặc thư nhận xét và hai bài luận ngắn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Quy trình nộp đơn trực tuyến. Những sinh viên quan tâm nên viết một đơn xin học bổng riêng ngoài đơn xin nhập học.

Ứng viên phải được áp dụng quy trình thông qua liên kết đã cho Này

Tiểu luận: Hoàn thành các bài tiểu luận sau.

Bạn có thể viết các bài luận bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và dịch chúng sang tiếng Anh. Nếu bạn có ai đó dịch bài luận cho bạn, bạn phải gửi cả phiên bản ngôn ngữ gốc và bản dịch tiếng Anh. Nếu bạn viết bài luận bằng tiếng Anh, bạn không cần phải gửi phiên bản khác.

Mục tiêu học tập, chuyên nghiệp và cá nhân của bạn là gì? Bằng cấp của Đại học Nam Indiana sẽ hỗ trợ các mục tiêu của bạn như thế nào? (300-500 từ được gõ)

Làm thế nào bạn sẽ phục vụ như một đại sứ văn hóa tại USI và trong cộng đồng / khu vực? Những đặc điểm và kỹ năng nào làm cho bạn phù hợp với chương trình này? Những loại hoạt động hoặc chương trình nào bạn hình dung trong vai trò này (ví dụ: trình bày thông tin về văn hóa của bạn cho học sinh, v.v.) (Tối đa 1.000 từ được nhập)?

Khuyến nghị: Ứng viên phải có hai người giới thiêu, ít nhất phải có một người giới thiệu về mặt học thuật

Mỗi người phải hoàn thành Mẫu thư giứi thiệu tại Đây. Cả hai người giới thiệu phải nộp thư giới thiệu tới i.apply@usi.edu hoặc gửi trong bao thư có đóng dấu qua đường bưu điện.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: