Đại học Queensland (UQ) cung cấp học bổng cho chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực Nanomechanical Computing (Máy tính cơ điện tử) nhằm khuyến khích nghiên cứu về Máy tính cơ điện tử.

University of Queensland (UQ)

Đại học Queensland (UQ) là một trường đại học nghiên cứu nằm ở thành phố thủ đô của Queensland, Brisbane. Là một trong những trường đại học hàng đầu của Úc, sinh viên từ UQ là những người đạt thành tích cao nhất của bang.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Nanomechanical Computing (Máy tính cơ điện tử).

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ bao gồm 27.082$/ năm (năm 2018), được lập chỉ mục hàng năm.

Đối tượng: Ứng viên thuộc mọi quốc tịch.

Số học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận ở Úc.

Yêu cầu:

  • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu của Đại học Queensland về điều kiện nhập học Tiến sĩ .
  • Ứng viên phải chứng minh trình độ tiếng Anh hiện tại đáp ứng yêu cầu về Anh ngữ của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/12/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn qua email.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.