1. Ba. Business Administration (BBA) - 4 years in Singapore - Dubai - Sydney
  2. Ba. Economics (BEC) - 3 years in Singapore and Sydney
  3. Ba. Business Communication (BBC) - 3 years in Singapore and Sydney
  4. Ba. Data Science (BDS) - 3 years in Sydney

Các chương trình business undergraduate (BBA/BEC/BBC) sẽ học cùng chương trình năm 1 tại Singapore. BEC/ BBC năm 2 sẽ học tại Sydney.

  • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 70% chương trình BBA sẽ là 1 tỷ (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 1.56 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
  • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 80% chương trình BBA sẽ là 830 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 1.39 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
  • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 90% chương trình BBA sẽ là 621 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 1.18 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)

Như vậy, với chương trình cử nhân, học sinh giỏi, với ngânsách gia đình từ khoảng 156 triệu/ năm (học bổng 90%) – 250 triệu/ năm (học bổng70%) có thể tham gia ứng tuyển.

  • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 70% chương trình BBC/BEC sẽ là 756 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 1.18tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
  • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 80% chương trình BBC/BEC sẽ là 606 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 1.18 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
  • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 90% chương trình BBC/BEC sẽ là 453 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 873 triệu/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)