Sheffield_Hallam_University_logo.svg

Đại học Sheffield Hallam cung cấp học bổng Transform Together dành cho ứng viên quốc tế ứng tuyển cho khóa học Đại học hoặc Sau đại học toàn thời gian tại trường, năm học 2018/19.

Sheffield Hallam University

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ.

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Miễn 50% học phí.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • Là sinh viên quốc tế hoặc EU (không là công dân Anh) thuộc diện phải trả phí.
  • Với chương trình sau Đại học: đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương với bằng danh dự và đáp ứng yêu cầu đầu vào khóa học về tiếng Anh và kết quả học tập.
  • Với chương trình Đại học: đạt được bằng hoặc trên mức yêu cầu đầu vào khóa học về tiếng Anh và kết quả học tập.
  • Được mời đăng ký khóa học Đại học hoặc sau Đại học toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam.
  • Tự chi trả cho nghiên cứu của ứng viên.
  • Có thể chi trả các phí phát sinh của khóa học, như các chuyến đi thực nghiệm.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Để ứng tuyển học bổng Transform Together, ứng viên cần nhận được lời mời đăng ký khóa học toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam trong năm học liên quan. Nếu ứng viên chưa ứng tuyển cho khóa học, vui lòng xem bảng giới thiệu trực tuyến tại Đây để tìm khóa học và ứng tuyển. Khi đã chấp nhận theo học khóa học, ứng viên ứng tuyển học bổng trực tuyến trước hạn đóng đơn vào 31/05/2018.
  • Ứng viên cần truy cập trang web chính thức (link bên dưới) để tải đơn đăng ký và xem thêm thông tin ứng tuyển chi tiết.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: