JAUW japan

Hội nữ sinh đại học Nhật Bản (JAUW) đang mời gọi các đơn ứng tuyển cho chương trình học bổng quốc tế để dành thời gian tham gia các học viện cao học, trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản. Phụ nữ có quốc tịch khác Nhật Bản sẽ đủ điều kiện ứng tuyển cho học bổng này.

Mục đích của học bổng này là cho phép những nghiên cứu sinh/ sinh viên cao học có tiềm năng ở tất cả các ngành nghề có thể dành thời gian tham gia các học viện cao học, trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản.

Hội nữ sinh đại học Nhật Bản (JAUW) được thành lập năm 1946, là một thành viên IFUW, một trong những tổ chức hàng đầu về phụ nữ. JAUW tham gia cùng nhiệm vụ với IFUW và hơn 50 tổ chức thành viên khác trên thế giới.

Bậc học: Học bổng cho phép sinh viên có thể dành thời gian tham gia các học viện cao học, trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản.

Ngành học: Học bổng áp dụng cho tất cả các ngành nghề.

Giá trị học bổng: 

 1. Học bổng mở ứng tuyển từ tháng 11/2018 đến 31/03/2019
 2. Học bổng áp dụng cho tối đa 2 người nhận, mỗi người sẽ nhận được 500,000 đến 1,000,000 Yên để hỗ trợ phương tiện đi lại và chi phí ăn ở tại Nhật Bản.
 3. Thời gian ở lại Nhật Bản sẽ từ 4-6 tháng từ tháng 10/2019 đến 3/2020
 4. Chương trình sẽ không được kéo dài thêm cho bất kể hoạt động gì

Quốc tịch: Những phụ nữ có quốc tịch ngoại trừ Nhật Bản sẽ đủ điều kiện ứng tuyển cho học bổng này

Số lượng học bổng: Hiện chưa giới hạn số lượng

Học bổng có thể nhận tại: Nhật Bản

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển: Ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 1. Ứng viên phải là phụ nữ ngoài Nhật Bản dưới 45 tuổi
 2. Ứng viên phải sống ngoài Nhật Bản trong thời gian ứng tuyển
 3. Ứng viên phải có bằng Thạc sỹ hoặc cao hơn
 4. Ứng viên phải tự tìm hiểu về trường đại học/học viện mà ứng viên muốn làm nghiên cứu

Ứng viên phải liên lạc và nhận được sự chấp thuận từ hội đồng trường đại học/học viện trước khi ứng tuyển. JAUW sẽ không gia hạn thêm đối với vấn đề này.

 1. Ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển theo đúng mẫu được hướng dẫn

Điều kiện tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng chứng minh khả năng thành thạo ngoại ngữ trình độ cao theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Bộ hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 1. 5 bản đơn ứng tuyển phần 1 (Thông tin cá nhân)
 2. 5 bản đơn ứng tuyển phần 2 (Thông tin đề xuất và thông tin liên quan)
 3. Các thư từ (Xem mục số 6 trong đơn ứng tuyển phần 1) từ 3 người khác nhau. Mỗi lá thư nên được ký tên bởi người viết và đặt trong một phong thư được niêm phong và đóng dấu
 4. Thư chấp thuận/ thư phê chuẩn/ thư mời (có thể gọi là thư chấp thuận) được viết bởi hội đồng giám sát hoặc người cộng tác cho việc học/nghiên cứu của ứng viên tại Nhật Bản. Vui lòng hỏi người giám sát gửi bản gốc của thư chấp thuận trực tiếp đến JAUW bằng bưu điện. Bên cạnh đó, đảm bảo rằng người giám sát gừi cho ứng viên một file thư chấp thuận định dạng PDF, bản sao của thư này nên được gửi kèm trong hồ sơ ứng tuyển
 5. Một giấy chứng nhận khám sức khỏe được cấp bởi bác sĩ có uy tín và được viết bằng tiếng Anh để đảm bảo rằng ứng viên có đủ sức khỏe để thực hiện việc học/nghiên cứu trong thời gian được yêu cầu
 6. Một hình 3.5 x 4.5 của ứng viên nên được đặt trên một trong đơn ứng tuyển phần 1

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: