1_hQDoZXoVndvO5l_94obflA

Đại học California, Berkeley mở đơn cho học bổng Pre-Dissertation Research. Học bổng này dành cho sinh viên tiến sĩ quốc tế chưa được chọn trước ngày 15 tháng 8 2019

Nhiệm vụ của viện là giúp đỡ những sinh viên nghiên cứu quốc tế có khả năng cạnh tranh tại UC Berkeley, dự án mang tính quốc tế và/hoặc cạnh tranh, và/hoặc liên quan đến nghiên cứu ngôn ngữ, và/hoặc liên quan đến nghiên cứu bên ngoài lãnh thổ Mỹ

Berkeley có tổng cộng 40,000 sinh viên trong khoảng 350 chương trình tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp bao trùm nhiều lĩnh vự. Trường cung caaos 106 bằng cử nhân, 88 bằng thạc sĩ, 97 chương trình nghiên cứu tiến sĩ và 31 bằng chuyên ngành

  • Bậc học: tiến sĩ
  • Môn học: chương trình tiến sĩ
  • Giá trị học bổng: lên tới 5000 USD
  • Quốc tịch: quốc tế
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Học bổng có thể được nhận tại mọi quốc gia trên thế giới

Yêu cầu:

Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau

  • Học bổng này dành cho sinh viên tiến sĩ những người chưa được chọn trước ngày 15/8/2019
  • Ưu tiên dành cho sinh viên quốc tế không thể ứng tuyển cho những nguồn tài trợ khác trong nước Mỹ

Yêu cầu đầu vào: ứng viên nên nộp những tài liệu sau trong đơn ứng tuyển

  • Một đề xuất dự án gồm 2 trang
  • Một bản sao học tập UC Berkley

Ngân sách đi lại gồm 1 trang

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 19/2/2019

 

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp qua hệ thống trực tuyến

Mỗi ứng viên phải nộp trước thứ 3 19/2/2019

https://iis.berkeley.edu/PreDissertationResearchGrantApplication

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: