University-of-Birmingham

Đại học Bristol hiện đang hỗ trợ học bổng Phyllis Mary Morris Bursaries. Các ứng viên sẽ được hỗ trợ 2.000 bảng dành cho chi phí sinh hoạt.

Bursaries PMM đã được mở cho ứng viên nộp hồ sơ bậc sau đại học và học tập toàn thời gian trong một năm tại Đại học Bristol vào tháng 9 năm 2019.

Đại học Bristol là một tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới, đóng góp cho sự phát triển của sinh viên tốt nghiệp sáng tạo thông qua học bổng và nghiên cứu và thông qua các hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường của trường.

Bậc học: Học bổng  có sẵn để theo đuổi bậc sau đại học.

Đối tượng học bổng: Những học bổng sẽ được trao trong lĩnh vực Khoa học & Chính sách biến đổi khí hậu, Chính sách & Quản lý môi trường, Địa lý con người: Xã hội & Không gian.

Giá trị học bổng: Các học bổng sẽ cung cấp sáu học bổng trị giá 2.000 bảng mỗi suất. Các giải thưởng có thể được sử dụng đối với chi phí sinh hoạt.

Quốc tịch: Du học sinh đủ điều kiện nộp đơn.

Số lượng học bổng: 6

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Bạn có thể đăng ký Phyllis Mary Morris Bursary nếu bạn:

Được phân loại là một sinh viên nước ngoài nộp hồ sơ với mục đích hỗ trợ lệ phí  và đã nộp đơn để bắt đầu chương trình sau đại học được giảng dạy toàn thời gian một năm tại Đại học Bristol vào tháng 9 năm 2019.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/06/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để nộp đơn xin học bổng, các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến thông qua liên kết đã cho: http://www.bristol.ac.uk/international/fees-finance/scholarships/application-guidance/

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: