SA_Cost

Đơn đăng ký đang được mở cho học bổng Kathleen Ann Stevens để các cử nhân của Đại học Lincoln đủ điều kiện để theo theo học chương trình cao học chuyên ngành khoa học động vật và hàng len. Học bổng được áp dụng cho công dân của New Zealand, sinh viên định cư lâu dài hoặc sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được áp dụng ở New Zealand hoặc nước ngoài. Thời hạn là một năm nhưng người nhận học bổng có thể tái ứng tuyển trong năm tiếp theo. Giá trị học bổng có thể được đặt tùy theo năm.

Đại học Lincoln được thành lập năm 1878, là trường đại học và cao đẳng dành cho người gốc Phi đầu tiên của quốc gia (HBCU), giáo dục và nâng cao sức mạnh cho sinh viên để dẫn dắt cộng đồng và làm thay đổi thế giới.

Bậc học: Học bổng được áp dụng cho chương trình cao học.

Ngành học: Học bổng được áp dụng cho chuyên ngành khoa học động vật và khoa học hàng len.

Giá trị học bổng: Nhiều mức giá trị học bổng.

Quốc tịch: Quốc tế

Số lượng học bổng: Hiện chưa giới hạn số lượng.

Học bổng được áp dụng tại: New Zealand.

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển học bổng:

Để được ứng tuyển, ứng viên phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Quốc tịch đủ điều kiện: Học bổng được áp dụng cho công dân của New Zealand, sinh viên định cư lâu dài hoặc sinh viên quốc tế.
  • Điều kiện nhập học: Để được ứng tuyển, ứng viên phải tuân thủ các điều kiện sau:
    • Được mở cho các cử nhân của Đại học Lincoln đủ điều kiện để theo theo học chương trình cao học chuyên ngành khoa học động vật và hàng len.
    • Tất cả các sinh viên quốc tế.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/03/2019.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức ứng tuyển:

Để ứng tuyển cho học bổng, ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển trực tuyến theo đường dẫn sau: http://www.lincoln.ac.nz/Study/Qualifications/Qualification/scholarships/?ScholarshipCode=Kathleen%20Ann%20Stevens%20Scholarship&flt=32

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: