reid-hall-clock-tower-rectangle_slide

Trường Đại học bang Lewis-Clark hiện đang hỗ trợ học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Trường Đại học bang Lewis-Clark.

Giá trị học bổng có thể tăng lên, tùy thuộc vào điểm trung bình tích lũy của ứng vào cuối mỗi học kỳ. Để nhận được học bổng trong thời gian đăng ký tại LCSC, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau: với điểm trung bình 2,5 mỗi học kì học kỳ, hoàn thành 12 tín chỉ trở lên mỗi học kỳ và thời gian tình nguyện tối thiểu 10 giờ mỗi học kỳ.

Lewis-Clark State là một trường đại học công lập với nhiệm vụ gồm bao gồm ba điểm chính là chương trình giảng dạy, chương trình giáo dục kỹ thuật & nghề nghiệp và chương trình cộng đồng. LCSC được xem là trường đại học công có chất lượng không thua kém trường tư nào khác.

Bậc học: Học bổng dành cho bậc đại học.

Đối tượng học bổng : Học bổng có sẵn cho tất cả các ứng viên.

Học bổng: Học bổng toàn phần ngoài tiểu bang

Quốc tịch: Quốc tế

Số lượng học bổng: Nhiều học bổng có sẵn

Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Sinh viên quan tâm nên gửi một thư mô tả các mục tiêu học tập và lý do chọn LCSC.

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Duy trì điểm trung bình tối thiểu 5 học kỳ

Ghi danh từ 12 tín chỉ trở lên mỗi học kỳ

Tình nguyện tối thiểu 10 giờ mỗi học kỳ

Không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào của bất kì cơ quan tổ chức

Chưa nhận được học bổng hỗ trợ chi phí dành cho sinh viên quốc tế.

Tất cả các học bổng yêu cầu hồ sơ được nộp chung bao gồm giấy tờ hoặc thông qua trực tuyến, phải được nộp trước hạn chót ngày 1 tháng 3.

Học bổng quốc tế ngoài tiểu bang là học bổng học kỳ tái tạo.

Tất cả các sinh viên được xem xét tự động cho học bổng này.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ : Tất cả các sinh viên được xem xét cho đơn xin học bổng này vui lòng kiểm tra thông qua liên kết đã cho: http://www.lcsc.edu/international/scholarships/

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: