201605_SVR_UGENT_028

Với sự hỗ trợ của quỹ nghiên cứu đặc biệt (BOF), đại học Ghent mở đơn ứng tuyển học bổng chương trình tiến sĩ cho các ứng viên đến từ các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng theo đuổi chương trình nghiên cứu tiến sĩ bán phần tại nước nhà và bán phần tại đại học Ghent.

Đơn vị tổ chức: Đại học Ghent tại Bỉ và các trường đại học đối tác tại các quốc gia đang phát triển

Bậc học: Học bổng dành cho ứng viên theo đuổi chương trình tiến sĩ tại trường

Số lượng: Chưa rõ

Đối tượng: Công dân các nước đang phát triển

Giá trị học bổng:

24 tháng nghiên cứu tiến sĩ sẽ được thực hiện tại trường đại học đối tác ở miền Nam, mà không có tài trợ nào được cung cấp thông qua học bổng này. Phần nghiên cứu này (24 tháng) phải được tài trợ (ví dụ: học bổng tiến sĩ địa phương hoặc tiền lương) bởi tổ chức đối tác ở miền Nam

Nhà quảng bá của Đại học Ghent nhận được khoản phí 15.440 € để trang trải (một phần) chi phí tổ chức, cũng như một phần chi phí đi lại của sinh viên và cả Đại học Ghent và nhà quảng bá địa phương.

Yêu cầu:

Trước khi đăng ký ứng tuyển học bổng tiến sĩ của đại học Ghent các ứng viên được yêu cầu tìm một giáo sư đến từ trường Ghent, người sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn cho đề án nghiên cứu và chấp thuận hỗ trợ việc ứng tuyển. Ứng viên có thể thực hiện bước này một cách tốt nhất thông qua tra cứu danh sách các khoa ngành và các chủ đề nghiên cứu sẵn có trong hướng dẫn của trường.

Các đề xuất phải được đệ trình bởi một ứng cử viên, một nhà quảng bá tại Đại học Ghent và một giám sát viên tại trường đại học đối tác.

Không có giới hạn nào được áp đặt trong lĩnh vực nghiên cứu, tuy nhiên ưu tiên sẽ được dành cho các chủ đề có tiềm năng phát triển.

Ứng viên phải đến từ các quốc gia hoặc có quốc tich các nước đang phát triển ( xem danh sách các quốc gia).

Các ứng viên phải cam kết làm việc toàn thời gian với đề án nghiên cứu tiến sĩ trong vòng 24 tháng tại các trường đại học đối tác được lựa chọn ở các nước đang phát triển ( phía Nam). Điều này có nghĩa là, các ứng viên cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

  1. Ứng viên cần có một người hướng dẫn nghiên cứu tiến sĩ tại địa phương hoặc các trung tâm nghiên cứu phía Nam.
  2. Giấy xác thực ứng viên là nghiên cứu sinh tiến sĩ toàn thời gian hoặc nhân viên của trường đại học đối tác.
  3. Miễn hoàn toàn việc giảng dạy hoặc các dạng đề án khác để tập trung toàn phần vào nghiên cứu tiến sĩ tại phía Nam.
  4. Điều này đồng nghĩa, ứng viên sẽ được nhận học bổng tiến sĩ địa phương hoặc lương bổng cho khoảng thời gian 24 tháng nghiên cứu đề án tiến sĩ tại trường đại học đối tác phía Nam

Khoảng đồng tài trợ chỉ dành cho cá nghiên cứu sinh có nguyện vọng được cấp bằng tiến sĩ (nói chung) tại đại học Ghent.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 04/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải được nộp đơn ứng tuyển (theo mẫu ứng tuyển). Ứng viên vui lòng truy cập trang web chính thức để điền vào mẫu đơn ứng tuyển.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: