The York University campus grounds in Toronto, ON. (Photograph by Cole Garside)

Đại học York đang trao học bổng cho những sinh viên có thành tích cao để theo đuổi chương trình thạc sĩ. Học bổng được trao cho sinh viên Canada và sinh viên quốc tế.

Mục tiêu chính của học bổng là cung cấp hỗ trợ tài chính cho những học giả mang phẩm chất năng lực tốt đang làm nghiên cứu mà phù hợp với chương trình VISTA dưới sự giám sát của thành viên chủ chốt của VISTA hoặc các thành viên có liên quan.

Nếu tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của ứng viên, ứng viên sẽ phải đạt được yêu cầu tiếng Anh tối thiểu cho chương trình được chọn.

Đại học York là đại học nghiên cứu công lập ở Toronto, Ontario, Canada. Đó là trường đại học lớn thứ 3 ở Canada. Đại học York có khoảng 52,300 sinh viên, 7000 cán bộ giảng dạy và nhân viên, và 295,000 sinh viên đã tốt nghiệp trên toàn thế giới

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình bằng thạc sĩ

Môn học: Học bổng bao gồm các lĩnh vực Tâm lý học, Khoa học Nghiên cứu sự chuyển động của cơ thể và Khoa học sức khỏe, Kỹ sư điện và Khoa học máy tính, Sinh lý học, Vật lý học và Thiên văn học, Toán học và Thống kê, Triết học, Khoa học và Nghiên cứu công nghệ, Truyền thông kỹ thuật số, Điện ảnh, và Nghệ thuật tạo hình

Giá trị học bổng: Giá trị học bổng lên tới $10,000

Số lượng học bổng: Chưa xác định

Quốc tịch: Học bổng được trao cho sinh viên Canada và sinh viên quốc tế

Học bổng có thể được nhận tại Canada

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau:

  1. Đã ứng tuyển, hoặc trong quá trình ứng tuyển cho chương trình thạc sĩ ở Đại học York. Ứng viên phải được chấp nhận là một sinh viên mới tham gia chương trình thạc sĩ
  2. Đơn ứng tuyển của ứng viên phải được giúp đỡ bởi thành viên chủ chốt của VISTA hoặc các thành viên có liên quan người sẽ trở thành giám sát của ứng viên. Nếu giám sát ban đầu là một thành viên có liên quan của VISTA, thành viên chủ chốt phải là đồng giám sát
  3. Ứng viên phải làm nghiên cứu theo cái nhìn khoa học phù hợp với chương trình VISTA

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển học bổng ứng viên phải hoàn thành Đơn ứng tuyển, và nộp trước hạn chót tại applyvista-at-yorku.ca

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: