Đại học Curtin đang cung cấp học bổng ASTRO 3D cho sinh viên Úc và quốc tế. Học bổng được trao cho sinh viên đăng ký hoặc được chấp nhận ghi danh vào một bằng cấp cao hơn bởi nghiên cứu như là một sinh viên toàn thời gian tại Curtin.

Đại học Curtin (trước đây gọi là Đại học Công nghệ Curtin và Viện Công nghệ Tây Úc) là một trường đại học nghiên cứu công lập của Úc có trụ sở tại Bentley và Perth, Tây Úc.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, ứng viên phải chứng minh kỹ năng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu học tập.

Bậc học: Sau đại học.

Ngành học: Học bổng được trao trong khoa Kỹ thuật và Khoa học.

Giá trị học bổng:

  • Một khoản trợ cấp để hỗ trợ 3 năm nghiên cứu tiến sĩ (tỷ lệ hiện tại AUD27,082, miễn thuế và được lập chỉ mục hàng năm).
  • Kinh phí du lịch hạn chế.

Đối tượng: Học bổng dành cho sinh viên Úc và quốc tế.

Số lượng học bổng: 01.

Học bổng được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Đã hoàn thành bốn năm nghiên cứu giáo dục đại học ở mức độ thành tích cao.
  • Giữ hoặc mong đợi để có được, First Class Honours hoặc kết quả tương đương.
  • Được ghi danh vào hoặc được chấp nhận để ghi danh vào một bằng cấp cao hơn bởi nghiên cứu như là một sinh viên toàn thời gian tại Curtin.

Yêu cầu tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, ứng viên phải chứng minh kỹ năng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

13/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng kí học bổng, ứng viên vui lòng gửi thông tin sau đến người giám sát dự án có liên quan:

  • Thư xin việc
  • Sơ yếu lý lịch (CV)
  • Mô tả ngắn gọn về các nghiên cứu và lợi ích nghiên cứu trước đây của bạn
  • Bảng điểm học tập đầy đủ
  • Chi tiết của ba (3) người giới thiệu có thể liên lạc.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng và cạch thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: