University_of_Minnesota_wordmark

Đại học Minnesota đang cung cấp học bổng Global Excellence Scholarship cho sinh viên năm thứ nhất được nhận vào mùa thu năm 2019. Học bổng này bao gồm toàn bộ chênh lệch hoặc một nửa giữa mức học phí cư trú và không cư trú.
university-of-minnesota-1170x585Đại học Minnesota, Twin Cities là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Minneapolis và Saint Paul, Minnesota.

Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn không phải là tiếng Anh, cần có một báo cáo chính thức về điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh. Điểm thi chính thức phải được gửi trực tiếp cho Đại học Minnesota bởi cơ quan kiểm tra.

Ngành học: Các ngành học có tại trường.

Bậc học: Đại học.

Giá trị học bổng: Học bổng này bao gồm toàn bộ hoặc một nửa chênh lệch giữa tỷ lệ học phí cư trú và không cư trú.

Số lượng: Không rõ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Sinh viên phải có thị thực du học F-1 hoặc J-1 để đủ điều kiện nhận tài trợ sinh viên quốc tế.
Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh: Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn không phải là tiếng Anh, cần có một báo cáo chính thức về điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh. Điểm thi chính thức phải được gửi trực tiếp cho Đại học Minnesota bởi cơ quan kiểm tra.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/11/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn xin nhập học sinh viên quốc tế hoàn chỉnh bao gồm các tài liệu được liệt kê dưới đây:

  • Đơn xin nhập học đã hoàn thành.
  • Bảng điểm trung học cơ sở của mỗi trường trung học cơ sở / trung học.
  • Điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Không có đơn xin học bổng riêng biệt nào; sinh viên đại học được tự động xem xét cho GES dựa trên đánh giá tổng thể về đơn xin nhập học đúng thời hạn vào Đại học Minnesota. Tất cả các giải thưởng được thực hiện tại thời điểm nhập học, vì vậy các sinh viên không được trao giải ban đầu sẽ không đủ điều kiện đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: