1. Học bổng Thành tích Xuất sắc Amsterdam (AES):

Học bổng dựa trên thành tích học tập dành cho sinh viên quốc tế thuộc các quốc gia nằm ngoài khu vực EU/EEA có cơ hội được theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Amsterdam (University of Amsterdam), Hà Lan.

Xem thêm: http://www.uva.nl/en/education/master-s/finance/scholarships-and-loans/amsterdam-merit-scholarship/amsterdam-merit-scholarship.html

 1. Học bổng Anne van den Ban dành cho các quốc gia đang phát triển của Đại học Wagenignen:

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Trung Đông và Đông Âu để tham gia chương trình Thạc sĩ tại Đại học Wagenignen trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lương thực và môi trường.

Xem thêm: http://www.wageningenur.nl/en/Benefactors/Service/For-Applicants/Anne-van-den-Ban-Fund.htm

 1. Học bổng Erik Bleumink của Đại học Groningen, Hà Lan

Quỹ Học bổng Erik Bleumink sẽ trao thưởng cho các sinh viên theo học các khóa học Thạc sĩ trong vòng 1 hoặc 2 năm, hoặc chương trình Tiến sĩ 4 năm tại Đại học Groningen. Học bổng bao gồm hỗ trợ học phí cộng thêm chi phí đi lại quốc tế, sinh hoạt phí, sách vở, bảo hiểm y tế.

Xem thêm: http://www.scholars4dev.com/2457/eric-bleumink-scholarships-for-developing-countries-at-university-of-groningen/

 1. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Đại học Leiden (LExS):

Học bổng dựa trên thành tích học tập dành cho sinh viên quốc tế thuộc các quốc gia nằm ngoài khu vực EU/EEA có cơ hội được theo học chương trình Thạc sĩ.

Xem thêm: http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html

 1. Học bổng Chính phủ Hà Lan (Netherlands Fellowship Program)

Học bổng này nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu của các cơ sở nghiên cứu trên khắp 51 quốc gia bằng cách trao cơ hội học tập cho các sinh viên cũng như chuyên gia quốc tế. Các khóa học bao gồm khóa học Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc các khóa đào tạo ngắn ngày. Học bổng NFP là nhằm bổ sung mức lương mà các đồng nghiệp tiếp tục nhận được trong suốt thời gian nghiên cứu. Mức trợ cấp bao gồm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học phí, visa, du lịch, bảo hiểm và nghiên cứu luận án.

Xem thêm: http://www.scholars4dev.com/2349/nuffic-masters-fellowships-for-developing-countries/

 1. Chương trình học bổng Orange Tulip:

Học bổng được tài trợ bởi Nuffic dành cho sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển ở Châu Á và Châu Mĩ Latin, cụ thể là: Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Brazil, tạo điều kiện cho họ có cơ hội học tập tại Hà Lan.

Xem thêm: http://www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/orange-tulip-scholarship-programme

 1. Học bổng của Đại học Groningen

Cung cấp nhiều chương trình học bổng dựa trên thành tích học tập cho sinh viên Hà Lan cũng như sinh viên quốc tế, ngoài ra còn có học bổng của khoa, để giúp sinh viên có cơ hội học tập tại Hà Lan. Học bổng thuộc tất cả các bậc học.

Xem thêm: http://www.rug.nl/education/international-students/financial-matters/scholarshipsresults

 1. Học bổng của Đại học Radboud

Đại học Radboud cung cấp học bổng dành cho sinh viên quốc tế để tham gia khóa học Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học Radboud, Nijmegen, Hà Lan

Xem thêm: http://www.ru.nl/masters/finances/scholarships-grants/read_more/rsprogramme/

 1. Học bổng Sinh viên tiềm năng của Đại học Maastricht, Hà Lan

Chương trình Học bổng Sinh viên tiềm năng của Đại học Maastricht, Hà Lan được thành lập nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên quốc tế tài năng có cơ hội được tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Hà Lan. Chỉ dành cho sinh viên quốc tế là công dân thuộc các quốc gia nằm ngoài khu vực EU/EEA.

Xem thêm: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ServiceCentres/SSC/AdministrationAndPracticalServices/SSC/Scholarships/AvailableScholarships1/MaastrichtUniversityHighPotentialScholarships1.htm

 1. Học bổng của Đại học Twente

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế thuộc các quốc gia nằm ngoài khu vực EU/EEA có cơ hội được theo học một số chương trình Thạc sĩ nhất định tại Đại học Twente.

Xem thêm: http://www.utwente.nl/internationalstudents/scholarshipsandgrants/all/uts/

 1. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Đại học Utrecht

Đại học Utrecht cung cấp các suất học bổng dựa trên thành tích học tập dành cho sinh viên quốc tế khi theo học các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Sinh viên sẽ được xét duyệt học bổng ngay sau khi nộp đơn nhập học vào trường.

Xem thêm: http://www.uu.nl/university/international-students/en/financialmatters/grantsandscholarships/Pages/utrechtexcellencescholarships.aspx

 1. Học bổng của Đại học VU Amsterdam

Học bổng dành cho những sinh viên tài năng có cơ hội theo học một số chương trình Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh tại VU Amsterdam. Chỉ dành cho sinh viên quốc tế bên ngoài lãnh thổ Hà Lan.

Xem thêm: http://vu.nl/en/programmes/international-masters/scholarships-/fellowship/index.asp

 1. Học bổng Công dân Toàn cầu Tài năng dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng dựa trên thành tích học tập của Đại học Khoa học Ứng dụng Hague dành cho sinh viên bậc Cử nhân và Thạc sĩ.

Xem thêm:

- Đối với bậc Cử nhân: http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/admissions-and-finances/financing-your-bachelor-study/talent-scholarship

- Đối với bậc Thạc sĩ: http://www.thehagueuniversity.com/master-studies/financing-your-master-study/scholarships/our-world-citizen-talent-scholarship

Xem thêm:

Shortlist học bổng dành cho các nước đang phát triển

Shortlist học bổng Úc dành cho sinh viên quốc tế

Nguồn tham khảo Topuniversities