Đại học York mở đơn học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Trường Đại học York là một trong những trường nghiên cứu công lập ở Toronto, Ontario, Canada. Đây là trường đại học lớn thứ 3 của Canada.

Keelecampus

Bậc học: Cử nhân

Ngành học: Nghệ thuật, Truyền thông, Biểu diễn, Liberal Arts, Môi trường, Sức khỏe, Kinh doanh

Giá trị học bổng: 15.000 CAD

Số lượng: 2

Học bổng có thể được nhận tại Canada

Yêu cầu:

Ứng viên phải nhận bằng tốt nghiệp THPT trong vòng 2 năm trở lại và phải có chứng chỉ tiếng Anh phù hợp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Sau đây là cách nộp đơn cho nhiều loại học bổng của trường nói chung. Nhiều loại học bổng chỉ yêu cầu ứng viên phải điền vào đơn Student Financial Profile (SFP). Những học bổng khác sẽ yêu cầu thêm thư giới thiệu, bài luận cá nhân và các list hoạt động ngoại khóa. Ứng viên cần có:

  • Đơn đăng kí online
  • Điểm trung bình
  • Có khả năng lãnh đạo
  • Phải được đề cử bởi trường cấp 3
  • 1 thư giới thiệu

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại đây

Nhân tin học bổng qua Email: