Viện Hàn lâm Khoa học Áo đang chào đón các ứng viên cho chương trình Học bổng Tiến sĩ tại Áo. Sinh viên quốc tế đáp ứng đủ điều kiện đều có thể nộp hồ sơ để xin học bổng này.

Học viện Khoa học Áo (OeAW) là cơ quan nghiên cứu và khoa học hàng đầu của Áo. Nhiệm vụ của học viện là "thúc đẩy khoa học theo mọi hướng". Được thành lập vào năm 1847 để giáo dục khoa học xã hội, ngày nay OeAW có hơn 770 thành viên và 1.450 nhân viên làm việc thúc đẩy nghiên cứu cơ bản, trao đổi kiến thức liên ngành và phổ biến những hiểu biết mới nhằm mục đích góp phần vào sự tiến bộ của khoa học và xã hội nói chung.

DSCN1981-1024x768

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu.

Giá trị học bổng: Số tiền học bổng là 38.000 euro tổng cộng hàng năm bổ sung tối đa 500 Euro mỗi năm cho chi phí đi lại.

Số lượng học bổng: Không giới hạn cụ thể.

Học bổng có thể được áp dụng tại Áo.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tếđáp ứng đủ điều kiện đều có thể nộp đơn xin học bổng này.

Yêu cầu:

  • Đơn xin học bổng DOC được mở cho các sinh viên tiến sĩ ở mọi lứa tuổi.
  • Đã hoàn thành bậc Cử nhân và Thạc sĩ tối đa là hai năm.
  • Làm đơn nhập học tiến sĩ.
  • Luận án của ứng viên tại một trường đại học Áo.

Điều kiện nhập học đại học

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải hoàn thành bậc Cử nhân và Thạc sĩ tối đa là hai năm.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Những ứng viên có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp đơn xin học bổng là ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức nộp đơn trực tuyến.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.