CSIRO cung cấp các suất học bổng Sau Đại học trong một số lĩnh vực ưu tiên cho các sinh viên xuất sắc trúng tuyển năm 2018. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế. CSIRO tạo ra những điều khác biệt mỗi ngày, hoàn thiện hiện tại và đổi mới tương lai cho các khách hàng, cho mọi người Úc và cho toàn thế giới.

Học bổng Sau Đại học Top-up sẽ được trao cho các sinh viên Sau đại học đạt được (hoặc có khả năng đạt được) bằng hạng nhất hoặc tương đương ở lĩnh vực của họ cũng như có mong muốn theo học Chương trình đào tạo nghiên cứu (Research Training Program - RTP) hoặc hoặc bổng tương đương khi bắt đầu năm học.

FIC-facility

Bậc học: Sau Đại học.

Ngành học: Chi tiết về các ngành nghiên cứu và cách đăng kí vui lòng tham khảo tài liệu CSIRO Postgraduate Scholarships – Agriculture & Food. Học bổng dành cho 46 ngành nghiên cứu ưu tiên. Sinh viên được đồng hướng dẫn bởi các nhà nghiên cứu từ một trường Đại học của Úc và CSIRO.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá $7,000 mỗi năm với chi phí vận hành chung là $10,000 mỗi năm.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Ứng viên phải có khả năng đạt được/ nhận được:

  • Bằng hạng nhất (first class) hoặc tương đương trong lĩnh vực nghiên cứu.
  • Được nhận vào học Tiến sĩ tại một trường Đại học của Úc.
  • Học bổng RTP hoặc tương đương.
  • Chấp nhận hướng dẫn của giáo sư tại trường đại học.
  • Ứng viên quốc tế cần có giấy chứng nhận nhập cư để nhận học bổng.
  • Ứng viên phải sử dụng thành thạo, tương đương mức Cao cấp theo quy định của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn online.

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: