Dept-edu-training

Ngày 31/12/2016, chương trình học bổng International Postgraduate Research Scholarship (IPRS) đã kết thúc và được thay thế bởi học bổng Research Training Program (RTP) bắt đầu từ ngày 1/1/2017. Học bổng RTP cung cấp vốn hàng năm cho các nhà cung cấp giáo dục cao học để hỗ trợ sinh viên trong và ngoài nước theo học chương trình nghiên cứu Thạc sĩ và Tiến sĩ, hay còn gọi là nghiên cứu cao học (Higher degree research – HDRs).

Bậc học: Nghiên cứu Thạc sĩ hoặc Nghiên cứu Tiến sĩ tại các trường đại học thành viên ở Úc.

Ngành học: Các chương trình được cung cấp bởi các trường đại học thành viên ở Úc (xem danh sách các trường thành viên ở Úc tại Đây).

Giá trị học bổng: Các trường đại học thành viên sẽ cung cấp một hoặc một số các loại hỗ trợ sau:

  • RTP Fees Offset: bao gồm học phí cho sinh viên HDR mà sinh viên đã chi trả. Nhà trường phải bù lại số tiền học phí áp dụng cho sinh viên. Hình thức hỗ trợ này không phải là trợ cấp.
  • RTP Stipend: hỗ trợ chi phí ăn ở cho sinh viên trong quá trình học HDR.
  • RTP Allowances: hỗ trợ những chi phí cần thiết cho quá trình HDR như phí di chuyển để thực hiện nghiên cứu, phí in luận văn hoặc các ấn phẩm HDR và bảo hiểm y tế cho sinh viên và người thân.

Học bổng RTP có giá trị trong tối đa 2 năm đối với bậc Thạc sĩ và tối thiểu 3 năm, tối đa 4 năm (dưới sự đồng ý của HEP) đối với bậc học Tiến sĩ.

Quốc tịch: Ứng viên trong và ngoài nước.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện ứng tuyển cho RTP Stipend, RTP Fees Offset hoặc RTP Allowances, ứng viên trong nước hoặc quốc tế phải đăng ký một khóa học HDR đã được công nhận tại một chương trình giáo dục cao học (Higher Education Program - HEP) ở Úc. Yêu cầu cơ bản cho chương trình RTP được nêu ở mục 1.5 trong Commonwealth Scholarships Guidelines (Research) 2017, xem tại Đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp đến trường đại học thành viên. Mỗi trường có cách ứng tuyể n và quy trình tuyển chọn riêng, do đó, ứng viên nên liên lạc trực tiếp trường mà mình muốn đăng ký để biết thêm thông tin. Hạn ứng tuyển của các trường sẽ khác nhau nhưng đều nằm trong khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

Ứng viên cần đọc kỹ các câu hỏi thường gặp tại Frequently Asked Questions (xem tại Đây) trên website của trường muốn ứng tuyển (xem danh sách các trường thành viên tại Đây) và trên website trong phần Xem thêm thông tin để biết thêm thông tin chi tiết và cách ứng tuyển.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: