Xin chào các bạn,
Mình là Nguyễn Thùy Trang. Ngày trước khi mình nhận tutor có nhiều bạn hỏi mình cần tự luyện SAT I bằng những loại sách gì. Mình thành thật xin lỗi vì lúc đó không thể trả lời hết được, nên là bây giờ mình đã viết một bài riêng và ba quyển textbooks duy nhất mình đã sử dụng để ôn tập. Mình nói thật là mình chỉ ôn đúng ba cuốn này thôi và chúng thật sự hiệu quả trong quá trình ôn luyện của mình.
Mình đã mô tả chi tiết cách sử dụng ba cuốn sách này trong blog (có cả tiếng Anh và tiếng Việt) để ôn tập hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất. Mình không phủ nhận mỗi người sẽ có cách học riêng. Mình tự luyện được vì mình đã có nền tảng tương đối ổn để hiểu được nội dung sách và tự làm bài tập. Nếu bạn cảm thấy khả năng tiếng Anh cơ bản của mình cần trau dồi thêm nữa thì tất nhiên mình cũng khuyên các bạn nên có người hướng dẫn.
Mong rằng chia sẻ của mình sẽ hữu ích với các bạn.
Điểm mình thi năm ngoái: SAT I (1530/1600), SAT II Chemistry (780/800), SAT II Math II (800/800) - Mình cũng muốn chia sẻ về cách tự học 2 môn subject tests vì thực ra trong lúc ôn luyện mình rút ra được nhiều cái hay, mỗi tội giờ không còn SAT II nữa rồi!

Whenever I start preparing for something (exams for example), I search online for the most effective textbooks. I prioritize the textbooks that people who succeed have used and recommended. It does not mean that we should not look at other textbooks, but try these first to save time. I apply this strategy to my preparation for SAT I, and luckily I succeeded and did not have to try additional textbooks. Here are the only three textbooks that I used for studying for SAT I.

Mỗi khi mình chuẩn bị cho một bài kiểm tra, mình sẽ tìm những quyển textbooks hiệu quả nhất trên mạng. Mình ưu tiên những quyển đã có người sử dụng thành công và gợi ý. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên tham khảo các quyển sách khác, mà chúng ta cần xem những quyển này trước để tiết kiệm thời gian. Mình áp dụng chiến thuật này khi chuẩn bị cho SAT I, và may mắn mình đã thành công và không cần sử dụng những quyển khác nữa. Đây là 3 quyển sách duy nhất mà mình đã sử dụng để học SAT I. 

(Remember that there are two types of materials that you will work primarily with while preparing for SAT I: textbooks and workbooks. Textbooks are used to learn all stuff needed for the exam, while workbooks are used to practice and practice.)

(Lưu ý rằng có hai loại tài liệu mà bạn sẽ cần dùng chủ yếu khi chuẩn bị cho SAT I: textbooks and workbooks. Textbooks được dùng để học kiến thức trong bài kiểm tra, còn workbooks để luyện tập.) 


1. The Critical Reader: The Complete Guide to SAT Reading by Erica L. Meltzer

the critical reader Kinh nghiệm luyện thi IELTS
The Critical Reader: The Complete Guide to SAT Reading by Erica L. Meltzer

This textbook provides diverse reading strategies and knowledge so that you can understand how reading questions in SAT I are created to test your abilities. After reading this book, you understand what causes an answer to be correct or wrong. Because reading is a skill, this textbook is not designed for you to read once. You will need this textbook even after finishing reading it. To be specific, your plan should be:

  1. Read this textbook really, really carefully (do not skip any words, even the forewords) and do the exercises in it.
  2. Apply the knowledge and strategies you have learned to workbooks and mock exams.
  3. While doing practice exercises, review the textbook carefully to see if you have missed and forgotten something.

Quyển sách này cung cấp các kiến thức và kĩ năng đa dạng để bạn hiểu được cách các câu hỏi trong SAT I được tạo ra ra để test khả năng của bạn. Sau khi đọc xong, bạn sẽ hiểu được làm thế nào mà một đáp án đúng hoặc sai. Vì đọc là một kỹ năng, cuốn sách này không được thiết kế để bạn đọc một lần. Bạn sẽ vẫn cần quyển sách này cho đến khi đã đọc xong nó. Cụ thể hơn, kế hoạch của bạn phải là:

  1. Đọc cuốn sách này thật kỹ (không bỏ sót một từ nào, kể cả lời mở đầu), và làm bài tập trong đó.
  2. Áp dụng kiến thức và kỹ năng được học vào workbooks và bài kiểm tra thử.
  3. Trong khi làm bài tập, đọc lại cuốn sách này thường xuyên để xem bạn có bỏ sót hoặc là quên mất chỗ nào không.

2. The College Panda’s SAT Writing: An Advanced Essay and Grammar Guide from a Perfect Scorer by Phu, Nielson

panda writing Kinh nghiệm luyện thi IELTS
The College Panda’s SAT Writing: An Advanced Essay and Grammar Guide from a Perfect Scorer by Phu, Nielson

To be honest, you cannot do well in this section by only reading this textbook. Before reading it, you need to master basic grammar and phrases. This book aims only to summarize what will be tested in the exam and remind you of the popular traps. The plan for this textbook is the same as The Critical Reader. Just remember to review this textbook multiple times.

Thành thật mà nói, bạn không thể làm tốt ở phần này chỉ bằng đọc cuốn sách này. Trước đó, bạn cần nắm vững grammar và cấu trúc cơ bản. Cuốn sách này tổng hợp những kiến thức sẽ được test trong bài kiểm tra và nhắc nhở bạn về những bẫy quen thuộc. Cách làm quyển sách này cũng giống như là quyền The critical reader. Hãy nhớ rằng là bạn sẽ cần đọc cuốn sách này nhiều lần.


3. The College Panda’s SAT Math: Advanced Guide and Workbook for the New SAT by Nielson Phu

math sat panda Kinh nghiệm luyện thi IELTS
The College Panda’s SAT Math: Advanced Guide and Workbook for the New SAT by Nielson Phu

For Asian students, the math section is quite easy. If you have learned math quite well at school, you only need to read this textbook to review your knowledge. Depending on your educational background, you may find some parts unfamiliar, but you will learn them well in this textbook. A reminder is that this textbook provides many interesting strategies, but I do not use them much because I find the strategies I learn at school more convenient. I think for math, understanding the materials is not difficult, but you should pay attention to the traps students have fallen into which have been summarized in this textbook.

Với học sinh châu Á, phần toán khá là dễ. Nếu bạn đã học toán khá tốt ở trường, bạn sẽ chỉ cần đọc cuốn sách này để để ôn luyện lại kiến thức. Dựa vào nền tảng của bạn, bạn có thể sẽ thấy một số phần mới lạ, nhưng bạn sẽ học chúng nhanh trong cuốn sách này. Cần lưu ý rằng cuốn sách này cung cấp khá nhiều chiến thuật hay, nhưng mình không sử dụng bởi vì mình thấy những kỹ năng mình học ở trường hữu ích hơn. Mình nghĩ với toán, hiểu được nội dung không khó, nhưng bạn sẽ cần tập trung vào những bẫy mà cuốn sách này đã tổng hợp lại.


In your preparation, you may be baffled by so many textbooks available. However, you need to be selective of your study materials. Don’t worry that some textbooks touch on some stuff that is not covered in these textbooks because your purpose is not to know more but to know what is tested. Therefore, save time and be practical.

Trong quá trình chuẩn bị, bạn có thể bị bối rối bởi có nhiều textbooks trên thị trường. Tuy nhiên, bạn cần biết chọn lọc tài liệu học của mình. Đừng lo lắng khi một số textbooks chạm vào những vấn đề không được khai thác ở những quyển sách này bởi vì mục đích của bạn không phải là biết nhiều mà biết những gì sẽ được test trong bài kiểm tra. Vì vậy, tiết kiệm thời gian và thực tế.

Thank you for reading my sharing about preparing for SAT I. I will post more about my study strategies so please hit the subscribe button below.

Cảm ơn vì đã đọc những chia sẻ của mình về quá trình chuẩn bị cho kỳ thi SAT I. Mình sẽ sẽ post nhiều hơn về kỹ năng học tập của mình, vì vậy hãy nhấn nút subscribe nhé

I know that preparing for any exam is exhausting, and I sympathize with you guys. Good luck and try your best!

Mình hiểu quá trình chuẩn bị cho bất cứ một kỳ thi nào cũng rất là vất vả và mình đồng cảm với các bạn. Chúc bạn may mắn và cố gắng thật nhiều nhé! 

See full story on THE ONLY THREE TEXTBOOKS I USED TO PREPARE FOR SAT I – Trang Thuy Nguyen Alice