Sharing is, indeed, sexy!
Texas Wesleyan University sẽ bắt đầu chấp nhận IELTS 5.0 cho chương trình Cử Nhân Toàn Thời Gian bắt đầu từ kỳ học năm nay.
YÊU CẦU ĐẦU VÀO:
GPA: 2.5
IELTS: 5.0
TOEFL: 68
PTE: 43
Duolingo: 80
SAT/ACT not required
Học Bổng tại trường:
• President's Scholarship (GPA: 3.95+) $20,000–$21,000,
• Trustee's Scholarship (GPA: 3.50 - 3.94) $18,500–$19,500,
• Founder's Scholarship (GPA: 3.25 - 3.49) $17,500–$18,500,
• Dean's Scholarship (GPA: 3.00 - 3.24) $16,500–$17,500,
• University Scholarship (GPA: 2.75 - 2.99) $15,500–$16,500,
• Scholar's Award (GPA: Under 2.75) $14,000–$15,000 .

Học Phí: $29,898 / năm

Các chương trình Học Phổ Biến tại trường :
BS Computer Science
BS Biology
BBA Computer Information Systems (CIS)
BS Chemistry
BBA Finance
BBA Management
BS Health Science