maxresdefault

Học bổng Gate Cambrigde là một trong những học bổng quốc tế danh tiếng nhất thế giới. Học bổng được trao cho những sinh viên trên toàn thế giới đang theo đuổi một tấm bằng sau đại học trong bất kỳ ngành nào tại trường đại học Cambridge.

Cơ sở: Đại học Cambridge

Bậc học: Sau Đại học, Tiến sĩ, Thạc sĩ

Ngành học: Tiến sĩ, Thạc sĩ Khoa học, Thạc sĩ Văn học hoặc bất kì khoá học sau đại học kéo dài 1 năm nào tại trường

Số lượng học bổng: Khoảng 95 suất mỗi năm

Đối tượng: Sinh viên trên toàn thế giới

Giá trị học bổng: Học bổng Gate Cambridge bao gồm toàn bộ chi phí học tại Cambridge: học phí, trợ cấp hàng tháng, chi phí đi lại, … Ngoài ra còn có quỹ tài trợ phát triển học thuật, trợ cấp gia đình, nghiên cứu, …

Xem thông tin đầy đủ về giá trị học bổng tại đây.

Yêu cầu:

  • Là sinh viên quốc tế
  • Đang theo đuổi một khoá học toàn thời gian: Tiến sĩ (bằng chuyên nghiên cứu 3 năm), Thạc sĩ Khoa học hoặc Thạc sĩ Văn học (bằng chuyên nghiên  cứu 2 năm) hoặc 1 khoá học sau đại học 1 năm (ví dụ: Thạc sĩ Triết học, Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,…)

Bạn có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để xin học bổng Gates Cambridge hay không tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

12/10/2016 (ứng viên là công dân Mỹ đang ở Mỹ) hoặc 07/12/2016 (ứng viên ở các nước còn lại).

Phương thức nộp hồ sơ:

Khoá học mới: Tháng 10/2017

Ứng viên phải nộp đơn xin nhập học vào Đại học Cambridge trước khi nộp đơn xin học bổng Gates Cambridge. Bạn phải cùng lúc nộp 2 đơn với tư cách là sinh viên sau đại học, một đơn xin nhập học vào Đại học Cambridge và một đơn xin Học bổng Gates Cambridge, sử dụng cùng một bộ hồ sơ. Có 2 hạn nộp hồ sơ: 12/10/2016 (đối với công dân Mỹ định cư ở Mỹ) và 7/12/2016 (đối với mọi ứng viên đủ tiêu chuẩn khác).

Vui lòng tham khảo phần Cách nộp hồ sơ và trang web chính thức để biết thêm chi tiết.

 

Xem thêm thông tin:

Trang web chính thức của học bổng: https://www.gatescambridge.org