Sharing is, indeed, sexy!

Đơn vị cấp học bổng: SISSA, International School for Advanced Studies.

Đối tượng: Tất cả các ứng viên quốc tế.

Sơ lược về học bổng:

Học bổng trên có giá trị hỗ trợ cho các ứng viên trong suốt ba năm học thuật , riêng năm thứ tư ứng ngoài khoản hỗ trợ chính thức từ trường ứng viên có thêm sự hỗ trợ về tài chính từ các nguồn khác. Học bổng trị giá € 15.010,32/năm với 9,24% thuế. Riêng các ứng viên, đã được nhận thêm học bổng từ các quỹ Học bổng/Tổ chức khác sẽ không được nhận thêm sự hỗ trợ khác từ trường ngoài suất học bổng chính thức. Lưu ý, ứng viên vẫn có thể nhận thêm sự hỗ trợ tài chính từ trường nếu giá trị của học bổng mà ứng viên nhận từ các quỹ Học bổng khác  có giá trị thấp hơn học bổng mà ứng viên nhận được từ SISSA. Phần hỗ trợ tài chính thêm từ trường bao gồm

  • Phí hỗ trợ sinh hoạt trị giá €100,00/tháng với điều kiện ứng viên trình hợp đồng thuê nhà cho trường.
  • Bảo hiểm y tế trị giá € 198,77

    400 competition

    International School for Advanced Studies

Yêu cầu:

Học bổng trên áp dụng cho tất cả các ứng viên nộp đơn nhập học vào 31/10/2012.
Có kiến thức chuyên ngành xuất sắc về các ngành khoa học ứng dụng.
Ứng viên cần có các bằng cấp Đại học và Thạc sĩ có giá trị học thuật tương ứng với bằng cấp của các trường Đại học Ý.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Liên hệ nhân viên phụ trách

Phương thức nộp hồ sơ:

Online

Xem thêm thông tin:

http://www.sissa.it/main/?p=COURSES_PHD