Z Du học, Du học Na Uy

BI Norwegian Business School là trường kinh doanh lớn nhất ở Na Uy và lớn thứ hai ở châu Âu. BI hiện đứng thứ 49 trong bảng xếp hạng của Financial Times về các Trường Kinh doanh Châu Âu. Năm 2009, BI được Eduniversal xếp hạng là trường kinh doanh có ảnh hưởng thứ 35 trên thế giới. Học bổng BI Presidential 2023 tại Na Uy được trao cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

TỔNG QUAN VỀ HỌC BỔNG

 • Tổ chức: Trường kinh doanh Na Uy BI
 • Bậc học : Thạc sỹ
 • Mức học bổng: toàn phần
 • Số lượng :Có tối đa 25 học bổng cho các ứng viên quốc tế và 15 học bổng cho các ứng viên Na Uy.

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN.

 • Các ứng viên có điểm trung bình tổng thể A theo thang điểm ECTS hoặc tương đương điểm cao nhất trong thang điểm quốc tế đủ điều kiện.
 • Chỉ những ứng viên được nhận vào chương trình cấp bằng Thạc sĩ Khoa học hoặc đã đăng ký / đã hoàn thành năm thứ 3 của chương trình Siviløkonom của BI mới đủ điều kiện.
 • Học bổng Tổng thống BI dành cho các ứng viên quốc tế và Na Uy.
 • Học bổng Tổng thống BI dành cho các ứng viên đăng ký tất cả các chương trình Thạc sĩ Khoa học, ngoại trừ các Chương trình Thạc sĩ Tiếp thị Liên kết BI-Luiss.
 • Ứng viên đã có bằng thạc sĩ không được ưu tiên nhận học bổng.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

 • Ứng viên ở Na Uy : Học bổng sẽ bao gồm toàn bộ học phí cho mỗi học kỳ, trong tối đa hai năm( nếu sinh viên đạt được các yêu cầu về tiến độ học tập.)
 • Ứng viên ở quốc tế : Học bổng sẽ bao gồm toàn bộ học phí và một khoản phụ cấp cho mỗi học kỳ, trong tối đa hai năm ( nếu sinh viên đạt được các yêu cầu về tiến độ học tập). Khoản chi tiêu này là để hỗ trợ chi phí sinh hoạt nhưng không bao gồm tất cả các chi phí (khoảng 70%)

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn : Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Từ Trường BI Norwegian Business Tại Na Uy 2023 - iVolunteer Vietnam