Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: Tất cả các ngành do trường tổ chức đào tạo.

Trường đại học: University of New South Wales

Mô tả học bổng:

Trường University of New South Wales có uy tín trong việc cung cấp một số học bổng bổng dành cho các nghiên cứu sinh quốc tế giàu tiềm năng có khả năng tiến hành các cuộc nghiên cứu ở mức độ học thuật chuyên sâu tại University of New South Wales.

University of New South Wales

Yêu cầu:

University of New South Wales cung cấp một số học bổng cho các nghiên cứu sinh quốc tế giàu tiềm năng có khả năng tiến hành các cuộc nghiên cứu ở mức độ học thuật chuyên sâu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31 tháng 8 năm 2012.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đăng ký online.

Xem thêm thông tin:

http://